Marga Nias

Suku Nias, termasuk dalam salah satu rumpun Batak yang terkonsentrasi di kepulauan Nias, yang terletak di lepas pantai sebelah barat pulau Sumatra. Marga dalam masyarakat Nias digunakan berdasarkan garis keturunan ayah.

Marga-marga yang terdapat dalam suku Nias adalah:


A
Amazihönö

B
Baeha, Baene, Bate'e, Bawamenewi, Bawaniwa'ö, Bawö, Bali, Bohalima, Bu'ulölö, Buaya, Bunawölö, Bulu'aro, Bago, Bawaulu, Bidaya, Bulolo

D
Dachi (Dakhi), Daeli, Dawölö, Daya, Dohare, Dohöna, Duha, Duho

F
Fau, Farasi, Finowa'a, Fakho, Fa'ana,Famaugu

G
Gaho, Garamba, Gea, Ge'e, Giawa, Gowasa, Gulö, Ganumba, Gaurifa, Gohae, Gori, Gari

H
Halawa, Harefa, Haria, Harita, Hia, Hondrö, Hulu, Humendru, Hura, Hoya

L
Lafau, Lahagu, Lahömi, La'ia, Luaha, LaolI, Laowö, Larosa, Lase, Lawölö, Lo'i, Lömbu, Lamölö, Lature, Luahambowo, lazira, Lawolo, Lawelu, Laweni, Lasara, Laeru

M
Maduwu, Manaö, Maru'ao, Maruhawa, Marulafau, Mendröfa, Mangaraja, Maruabaya, Möhö, Marundruri

N
Nazara, Ndraha, Ndruru, Nehe, Nakhe, Nadoya, Nduru

S
Sadawa, Saoiagö, Sarumaha, Sihönö, Sihura, Sisökhi, Saota

T
Taföna'ö, Telaumbanua, Talunohi, Tajira

W
Wau, Wakho, Waoma, Waruwu, Wehalö, Warasi, Warae, Wohe

Z
Zagötö, Zai, Zalukhu, Zamasi, Zamago, Zamili, Zandroto, Zebua, Zega, Zendratö, Zidomi, Ziliwu, Ziraluo, Zörömi, Zalögö, Zamago


sumber: protomalayans

Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment